Artists
Interesting Facts Jar of Quotes Old Quotes Sendable Quotes Rate a Quote Lyrics Explained Bookmark Quotes Lyricist Quotes Quotes Codex

Ang gulong ng buhay, may kahirapan Sa guhit ng ‘yong palad nakasalalay Hinay-hinay lang, o aking giliw Wag magmadali, lasapin

Ang gulong ng buhay, may kahirapan Sa guhit ng ‘yong palad nakasalalay Hinay-hinay lang, o aking giliw Wag magmadali, lasapin